Algemene voorwaarden – Marieke Jutte | Coaching & Retreats

Artikel 1         Definities

 1. Marieke Jutte, gevestigd te Haren en ingeschreven onder nummer 84231092, wordt aangeduid als dienstverlener.
 2. De natuurlijke persoon die deelneemt aan een coachingstraject of retreat, wordt aangeduid als opdrachtgever.
 3. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst op grond waarvan dienstverlener tegen betaling werkzaamheden verricht en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

Artikel 2         Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, facturen, overeenkomsten en werkzaamheden van dienstverlener waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Van toepassing is steeds de laatst toegezonden en geaccepteerde versie van de algemene voorwaarden. Dienstverlener is gerechtigd de algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen indien zij dit nodig acht. In een dergelijk geval zal zij een nieuwe versie van de algemene voorwaarden toezenden. Indien de nieuwe versie een ingrijpende wijziging bevat die nadelige gevolgen heeft voor opdrachtgever, heeft opdrachtgever het recht om de overeenkomst te ontbinden.
 3. De voorwaarden zijn ook van toepassing op de door dienstverlener ingeschakelde derden.
 4. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Wanneer één of meerdere bepalingen geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigbaar, blijven de overige bepalingen wel van toepassing.
 6. Onvoorziene situaties zullen worden bekeken aan de hand van de geest van deze voorwaarden.

Artikel 3         Aanbod

 1. Het aanbod dient schriftelijk te worden bevestigd.
 2. Indien geen afwijkende aanvaardingstermijn is opgenomen in de offerte, is een offerte 14 kalenderdagen geldig.
 3. Met acceptatie van het aanbod wordt ook akkoord gegaan met de algemene voorwaarden.
 4. Dienstverlener kan niet worden gehouden aan het aanbod wanneer opdrachtgever kon begrijpen dat het aanbod of een deel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 5. Werkzaamheden buiten het aanbod om worden aangemerkt als meerwerk en worden als zodanig gefactureerd.

Artikel 4         Tarieven en betalingen

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen anders overeenkomen.
 2. De vermelde tarieven in het aanbod zijn exclusief bijkomende kosten, zoals reiskosten, tenzij anders overeengekomen.
 3. Dienstverlener heeft het recht om haar tarieven te verhogen. Wanneer zij dit doet binnen 3 kalendermaanden na het aangaan van de overeenkomst, heeft de particuliere opdrachtgever recht op ontbinding van de overeenkomst vanaf het moment van de verhoging.
 4. Het vorige lid is niet van toepassing wanneer de overeenkomst zakelijk is aangegaan.
 5. Tenzij anders overeengekomen, wordt het gehele geoffreerde bedrag voorafgaand aan de werkzaamheden in rekening gebracht.
 6. Indien wordt overeengekomen dat er in termijnen wordt betaald, zal er niet met de werkzaamheden worden gestart voordat een eerste betaling is voldaan, welke direct na het accepteren van de offerte opeisbaar wordt.
 7. Indien partijen zijn overeengekomen dat opdrachtgever in termijnen betaalt en zij nalaat tijdig te betalen, is dienstverlener gerechtigd om haar verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst op te schorten, totdat de volgende betaling door opdrachtgever is voldaan. Dienstverlener is gerechtigd extra kosten in rekening te brengen indien in termijnen wordt betaald. Termijnen lopen enkel gedurende de looptijd van een overeenkomst.
 8. Facturen dienen binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum te worden voldaan, tenzij op de factuur een andere termijn staat aangegeven, de werkzaamheden eerder aan dienen te vangen of partijen hier schriftelijk andere afspraken over hebben gemaakt.
 9. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van de factuur, is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. De rente wordt berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot aan het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 10. Nadat er een herinnering is verstuurd en opdrachtgever in verzuim is in de nakoming van haar verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor rekening van opdrachtgever.
 11. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling zijn de vorderingen van dienstverlener op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar en komen eventueel reeds verleende licenties onmiddellijk te vervallen.

Artikel 5         Informatieverstrekking

 1. Opdrachtgever stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is tijdig beschikbaar.
 2. Opdrachtgever staat ervoor in dat alle informatie juist, volledig en betrouwbaar is, ook wanneer de informatie van een derde komt.
 3. Dienstverlener zal alle verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen.
 4. Indien opdrachtgever de informatie niet op tijd verstrekt en de opdracht hierdoor vertraging oploopt waardoor extra kosten ontstaan, komt dit voor rekening van opdrachtgever.
 5. Opdrachtgever vrijwaart dienstverlener van elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan de afspraken opgenomen in dit artikel.

Artikel 6         Uitvoering van de overeenkomst

 1. Dienstverlener voert de opdracht naar beste inzicht en vermogen uit. Zij is niet verantwoordelijk voor het niet behalen van het resultaat dat opdrachtgever beoogde. Dienstverlener komt derhalve enkel een inspanningsverplichting toe.
 2. Opdrachtgever dient te erkennen dat resultaat niet direct zichtbaar zal zijn en dat resultaten mede afhankelijk zijn van de inzet van opdrachtgever.
 3. Opdrachtgever zal alle opdrachten verleend door dienstverlener naar beste vermogen maken en invullen.
 4. Dienstverlener zal opdrachtgever nooit verplichten iets te doen. Opdrachtgever dient de volledige verantwoordelijkheid te nemen en eigen keuzes en beslissingen te maken.
 5. Indien opdrachtgever later aanwezig is dan de overeengekomen tijd voor een sessie, komt de verstreken tijd te vervallen.
 6. Dienstverlener is bevoegd om bij de uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen.
 7. Dienstverlener zal geen opdrachten uitoefenen die in strijd zijn met de wet of haar professionaliteit.

Artikel 7         Wijziging en annulering

 1. Indien partijen tijdens de uitvoering van de overeenkomst aanpassingen wensen, wordt daarvoor een nieuw voorstel gedaan.
 2. Voor bepaalde trajecten zal met een kennismakingsgesprek en deelnamevereisten worden gewerkt. Dienstverlener is gerechtigd personen van deelname uit te sluiten indien zij dat na de kennismakingsgesprek nodig acht.
 3. Dienstverlener is bevoegd om de overeenkomst te beëindigen wanneer nieuwe feiten of omstandigheden ontstaan, waardoor er sprake is van een verstoring van de vertrouwensrelatie. Dienstverlener is in een dergelijk geval niet gehouden tot een schadevergoeding.
 4. Wanneer onvoorziene omstandigheden zich voordoen en dienstverlener hierdoor verhinderd is de opdracht uit te voeren, kan dienstverlener de overeenkomst onderbreken of verplaatsen. Van onvoorziene omstandigheden is onder meer sprake in geval van ziekte en omstandigheden die zich voordoen met betrekking tot materialen, welke voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nodig zijn.
 5. Indien dienstverlener verhinderd is de opdracht uit te voeren, zal zij zich inspannen om de werkzaamheden te verplaatsen naar een ander moment. Indien dit niet mogelijk is, zal zij zorgen voor vervanging. Indien niet tot een passende oplossing gekomen kan worden, heeft opdrachtgever recht op ontbinding van de overeenkomst.
 6. Annulering door opdrachtgever is enkel schriftelijk mogelijk. Opdrachtgever kan tot 14 kalenderdagen na het sluiten van de overeenkomst kosteloos ontbinden, tenzij de werkzaamheden binnen de eerdergenoemde 14 kalenderdagen zijn uitgevoerd of de overeenkomst zakelijk is aangegaan.
 7. Buiten de wettelijke bedenktijd voor particulieren gelden de volgende annuleringsvoorwaarden: bij annulering tot 21 kalenderdagen voorafgaand aan de opdracht wordt 25% van het geoffreerde bedrag in rekening gebracht. Bij annulering binnen 21 kalenderdagen voorafgaand aan de opdracht wordt 35% van het geoffreerde bedrag in rekening gebracht. Wanneer de overeenkomst zakelijk is aangegaan, is dienstverlener gerechtigd de gehele kosten door te berekenen.
 8. Een losse sessie, al dan niet binnen een traject, kan tot 48 uur voorafgaand aan de sessie kosteloos worden verzet. Bij het verzetten tussen 48-24 uur wordt 50% van de sessie doorberekend. Bij het verzetten binnen 24 uur, of het verstek laten gaan, komt de sessie te vervallen en wordt deze als dusdanig doorberekend. In het geval de sessie binnen een traject wordt verplaatst, dienen alle sessies binnen 14 kalenderdagen na de oorspronkelijke einddatum van het traject plaats te vinden. Sessies die op dat moment nog niet zijn gebruikt komen ofwel te vervallen of kunnen worden afgenomen tegen meerprijs.
 9. Bij tussentijdse annulering worden de tot dan toe gemaakte kosten en gewerkte uren onmiddellijk opeisbaar, eventueel vermeerderd met een percentage van 35% van datgene wat nog openstaat. Indien de overeenkomst zakelijk is aangegaan blijft bij tussentijdse beëindiging het volledige bedrag opeisbaar.
 10. Eventuele gemaakte kosten voor derde partijen gemaakt door dienstverlener kunnen worden doorberekend aan opdrachtgever.
 11. De annuleringsvoorwaarden omtrent een retreat zijn te vinden in de aanvullende voorwaarden.

Artikel 8         Overmacht

 1. In geval van overmacht kunnen partijen de overeenkomst onderbreken of verplaatsen. Van overmacht is onder meer sprake indien de uitvoering van de overeenkomst, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden waar partijen redelijkerwijs geen invloed op uit kunnen oefenen. Gedacht kan worden aan ziekenhuisopnames, ongevallen, brand, natuurverschijnselen, een pandemie en overheidsmaatregelen.
 2. In geval van een business to consumer (particuliere) overeenkomst kan opdrachtgever niet verplicht worden de overeenkomst te verplaatsen. De verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst worden opgeschort, zolang partijen niet aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Wanneer deze situatie zich voordoet, zoeken partijen samen naar een oplossing. Wanneer de situatie voortduurt zonder een passende oplossing, hebben partijen het recht om de overeenkomst te ontbinden zonder ongedaanmaking. De tot dan toe gemaakte kosten en gewerkte uren worden opeisbaar.
 3. In het geval van een business to business (zakelijke) overeenkomst zijn partijen gehouden de werkzaamheden te verplaatsen. De betalingsverplichting blijft in stand, tenzij dit anders is overeengekomen.
 4. Indien opdrachtgever de overeenkomst wenst te verplaatsen wegens een pandemie, maar de overheidsmaatregelen een voortzetting van de overeenkomst, al dan niet in aangepaste vorm, niet onmogelijk maken, is dienstverlener gerechtigd de kosten die samengaan met de verplaatsing in rekening te brengen.

Artikel 9         Aansprakelijkheid

 1. Dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.
 2. Dienstverlener is niet aansprakelijk doordat onjuiste gegevens zijn doorgegeven door opdrachtgever.
 3. Dienstverlener is niet aansprakelijk voor handelingen, nalatingen of vertragingen van derden.
 4. Dienstverlener is niet aansprakelijk voor complicaties ontstaan tijdens of na een coachingssessie.
 5. Opdrachtgever is bij online coaching zelf verantwoordelijk voor goedwerkende software en internetvoorzieningen.
 6. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het opvolgen van het gegeven advies.
 7. In het geval dat dienstverlener schadevergoeding is verschuldigd voor het veroorzaken van directe schade, bedraagt de schadevergoeding niet meer dan tweemaal het bedrag dat door dienstverlener aan opdrachtgever in rekening is gebracht, tenzij redelijkheid en billijkheid anders vergt.
 8. Opdrachtgever vrijwaart dienstverlener tegen aanspraken van derden die verband houden met de door haar geleverde diensten en producten.

Artikel 10       Intellectueel eigendom

 1. De intellectuele eigendomsrechten op de door dienstverlener ter beschikking gestelde materialen, advies en content berusten bij dienstverlener. Het is nadrukkelijk niet toegestaan om content te verveelvoudigen, openbaar te maken of aan derden beschikbaar te stellen buiten de verleende licentie om, zonder voorafgaande toestemming.
 2. Het is tijdens een sessie enkel toegestaan beeld- en geluidsopnames te maken indien vooraf uitdrukkelijk toestemming is verkregen van dienstverlener en overige deelnemers, indien zij zichtbaar zijn op het beeldmateriaal.
 3. Indien in strijd wordt gehandeld met dit artikel, wordt dit aangemerkt als een inbreuk op het auteursrecht. Bij inbreuk komt dienstverlener een vergoeding toe ter hoogte van ten minste driemaal de door haar gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder het recht te verliezen op de vergoeding van de overige geleden schade.

Artikel 11       Bijzondere bepalingen

 1. Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst hebben verkregen.
 2. Dienstverlener kan niet worden gehouden informatie die tijdens een sessie naar voren is gekomen te delen met een werkgever.

Artikel 12       Klachten

 1. Opdrachtgever dient klachten over de geleverde diensten en producten binnen 7 kalenderdagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken aan dienstverlener. Dienstverlener streeft ernaar om binnen 7 dagen op de klacht te reageren.
 2. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.

Artikel 13       Geschilbeslechting

 1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen doen enkel een beroep op de rechter nadat zij zich hebben ingespannen het geschil onderling te beslechten.
 3. De geschillen worden beslecht in het arrondissement waarin dienstverlener is gevestigd, tenzij de wet anders bepaalt.
 4. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijn, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen 12 kalendermaanden.

Aanvullende bepalingen retreats

Artikel 14       Aanbod en inschrijvingen

 1. Inschrijvingen voor een retreat dienen uiterlijk 5 werkdagen voor vertrek te zijn voltooid, tenzij anders overeengekomen.
 2. Het is voor minderjarigen niet mogelijk om deel te nemen aan een retreat.
 3. De duur van de retreat is afhankelijk van de situatie en wordt vermeld bij de boeking.
 4. De op de website getoonde foto’s zijn ter beschikking gesteld door derden en dienen uitsluitend om een idee gegeven. Het kan voorkomen dat de ter plaatse verkregen accommodatie enigszins afwijkt van de foto’s.
 5. Opdrachtgever ontvangt binnen 48 uur per e-mail een boekingsbevestiging.

Artikel 15       Tarieven en betalingen

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. De vermelde tarieven zijn exclusief vluchten of ander vervoer en eventueel bij te boeken extra’s.
 3. Dienstverlener heeft tot 20 dagen voor vertrek het recht om de prijs van de retreat te verhogen met maximaal 8%, wanneer deze verhoging is te rechtvaardigen door een verhoging van de kosten die dienstverlener dient te maken. Bij een verhoging van meer dan 8% is opdrachtgever bevoegd de reis kosteloos te annuleren.
 4. De betaling dient uiterlijk 8 weken voor aanvang van de retreat betaald te zijn. Bij boekingen minder dan 8 weken voor aanvang dient het gehele bedrag direct te worden voldaan. Bij betaling in termijnen is dienstverlener gerechtigd extra kosten in rekening te brengen.
 5. Wanneer opdrachtgever in gebreke is in tijdige betaling, volgt na een herinnering  een termijn van 14 dagen om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen. Indien ook dan niet wordt betaald, wordt de overeenkomst per deze datum geacht te zijn geannuleerd. Dienstverlener verrekent reeds betaalde bedragen met de bedragen die voortvloeien uit de annuleringsvoorwaarden.
 6. Dienstverlener is gerechtigd andere betalingsvoorwaarden te hanteren wanneer omstandigheden dit vergen.

Artikel 16       Informatieverstrekking

 1. Opdrachtgever stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is tijdig beschikbaar. Dit omvat tevens informatie omtrent allergieën, dieetwensen en medicatie.
 2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Dienstverlener zal de gegevens vertrouwelijk behandelen.
 3. Opdrachtgever vrijwaart dienstverlener voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in dit artikel gestelde.

Artikel 17       Wijziging en annulering van de overeenkomst

 1. Annulering van een geboekte retreat is enkel schriftelijk mogelijk. In geval van annulering wordt via de volgende percentages gewerkt:
   – Twee maanden voor aanvang: terugbetaling van 50% van deelnamekosten.
   – Een maand voor aanvang: terugbetaling van 25% van deelnamekosten.
   – Twee weken voor aanvang: terugbetaling van 10% van deelnamekosten.
   – Binnen twee weken voor aanvang: er worden geen deelnamekosten terugbetaald.
   Een no show geldt als annulering op de dag van vertrek.
 2. Opdrachtgever heeft het recht om binnen 24 uur na de totstandkoming van de reisovereenkomst deze zonder opgave van redenen kosteloos te annuleren, tenzij de overeenkomst binnen 8 weken voor vertrek wordt gesloten.
 3. Op een annulering kunnen afwijkende voorwaarden, zoals van de verzekering of een vluchtmaatschappij, van toepassing zijn. Dienstverlener staat enkel in voor de kosten voor de organisatie. Dienstverlener adviseert een annuleringsverzekering af te sluiten en pas over te gaan tot de aanschaf van eventuele vliegtickets wanneer de retreat officieel is bevestigd. Dienstverlener draagt geen verantwoordelijkheid voor de vroegtijdige aanschaf van vliegtickets of het niet afsluiten van een annuleringsverzekering.
 4. Deelname aan een retreat kan enkel in overleg worden overgedragen.
 5. De inhoud van het aanbod tijdens de retreat wordt bepaald door dienstverlener. Het gepubliceerde programma is echter indicatief van aard en behelst een inspanningsverplichting. Het programma kan worden aangepast aan relevante werkelijke omstandigheden, waaronder terreinomstandigheden, weersomstandigheden en overige factoren. Dienstverlener is niet aansprakelijk voor genoodzaakte wijzigingen in het programma, maar zal zich ten volle inspannen de kwaliteit van de retreat zoveel mogelijk te handhaven. Wijzigingen in het programma zijn geen reden tot kosteloze annulering.
 6. Na de inschrijfbevestiging kan een retreat worden geannuleerd, indien het minimum aantal deelnemers zoals vermeld in het aanbod niet wordt behaald. Indien het aantal deelnemers voldoende is, ontvangt opdrachtgever een bevestigingsmail om eventuele vluchten te boeken.
 7. Indien de retreat wordt geannuleerd door dienstverlener heeft opdrachtgever recht op terugbetaling van het reeds betaalde bedrag aan dienstverlener, maar kan er geen aanspraak op een schadevergoeding of enige andere compensatie worden gemaakt, tenzij een wettelijke verplichting anders bepaalt.

Artikel 18       Deelname activiteiten en retreats

 1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het boeken van vluchten, verzekeringen – en eventuele annulering hiervan en overige reisbescheiden en documenten. Deelname zonder reisverzekering is niet mogelijk.
 2. Deelname aan een retreat en/of activiteiten is op eigen risico. Dienstverlener, alsmede de andere partijen betrokken bij de overeenkomst, zullen de veiligheid van de opdrachtgever zo optimaal mogelijk beschermen. Opdrachtgever blijft echter zelf verantwoordelijk voor zijn of haar handelen. Indien er sprake is van sportactiviteiten is opdrachtgever zelf verantwoordelijk voor het nemen van voorzorgsmaatregelen zodat geen blessures en/of of ongevallen ontstaan. Opdrachtgever draagt er zelf zorg voor dat lichamelijke beperkingen in acht worden genomen.
 3. Opdrachtgever is gehouden de aanwijzingen en instructies van dienstverlener, gidsen en andere betrokkenen te allen tijde op te volgen.
 4. Opdrachtgever wordt geacht zich tijdens de retreat en activiteiten netjes te gedragen. Ongewenst gedrag kan resulteren in het beëindigen van de retreat of activiteit zonder restitutie van het reeds betaalde bedrag.
 5. Deelname aan het inhoudelijke programma is geheel vrijwillig. Het staat opdrachtgever vrij af te zien van het volgen van het programma. Dit geeft echter geen recht op teruggave van het betaalde bedrag of recht op een vervangende les of activiteit.
 6. Opdrachtgever dient zich te allen tijde aan de geldende huisregels van de desbetreffende accommodatie te houden.

Artikel 19       Aansprakelijkheid schade

 1. Dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt, of de schade is veroorzaakt door dood of letsel van de opdrachtgever. Deelname aan de retreat of activiteit is op eigen risico.
 2. Dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 3. Dienstverlener kan niet aansprakelijk worden gehouden wanneer opdrachtgever de instructies niet heeft opgevolgd.
 4. Dienstverlener is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies of beschadiging van persoonlijke eigendommen tijdens de retreat.
 5. Dienstverlener is niet verantwoordelijk voor schade die is ontstaan door handelingen van andere deelnemers.
 6. Dienstverlener is niet aansprakelijk voor het niet kunnen aanbieden van de retreat door situaties van overmacht.
 7. Dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade die is gedekt door verzekeringen, waaronder maar niet gelimiteerd tot een reisverzekering.
 8. De verantwoordelijkheid van het hebben van de juiste reisbescheiden en documenten ligt bij opdrachtgever. Wanneer bij vertrek of tijdens de reis blijkt dat opdrachtgever niet beschikt over de vereiste benodigdheden en niet verder deel kan nemen, heeft opdrachtgever geen aanspraak op restitutie van de reissom.
 9. Opdrachtgever blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals opgedaan tijdens een retreat.
 10. In het geval dat dienstverlener een schadevergoeding verschuldigd is zal de aansprakelijkheid in ieder geval beperkt of uitgesloten zijn tot de grenzen die zijn toegestaan volgens de geldende internationale verdragen en/of verordeningen die betrekking hebben op de reisdiensten en bedraagt de schade niet meer dan het bedrag van de reissom.
Bel mij terug

Bel mij terug